Protectia muncii

Consultanță în domeniul sănătății și secutrității în muncă (protecția muncii):

 • Identificarea și evaluarea pericolelor şi a riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru;
 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie a muncii;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
 • Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Efectuarea instruirii conducătorilor locurilor de muncă în vederea efectuării de către aceștia a instructajului la locul de muncă și periodic;
 • Efectuarea instructajelor introductiv generale la angajare
 • Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • Înființarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă, conducerea și coordonarea activității acestuia (conform Legii 319/2006)
 • Executarea unor acțiuni cu caracter urgent și obligatoriu în cazul producerii unor accidente de muncă sau avarii tehnice (conform Legii 319/2006);
 • Efectuarea instruirii introductiv generale privind securitatea și sănătatea în muncă și consemnarea acesteia în fișele individuale de instructaj, conform dispozitiilor legale;
 • Asistență în cadrul controalelor fectuate de către organele abilitate