Programa cursuri

1. Comunicare şi performanţă (Tehnici de comunicare)

   Structura curs:

  • Structura actului de comunicare
  • Tipologii şi niveluri ale comunicării
  • Modele ale comunicării
  • Stiluri de comunicare
  • Deficiente ale comunicarii
  • Procesarea informatiei
  • Optimizarea comunicării
  • Delegarea

Durata: 18 ore / 3 zile.

  Beneficiarii vor fi capabili:

 • să transmită mesaje ţinând cont de proceduri, cultura organizaţională şi de caracteristicile receptorului;
 • să formuleze mesaje clare şi simple;
 • să utlizeze tehnici de întrebări prin care să obţină maximum de informaţie;
 • să identifice elementele de limbaj nonverbal (paraverbal, limbajul trupului) în cadrul mesajelor;
 • să identifice şi să elimine erorile de comunicare (controlul informaţiei, deformarea informaţiei, birocraţia inutilă, analiza defectuoasă, transmitere improprie, lipsa feedback-ului);
 • să conştientizeze necesitatea feedback-ului, să ofere feedback-uri constructive;
 • să respecte spaţiul personal al interlocutorilor;
 • să utilizeze în mesaje elementele de limbaj nonverbal care facilitează comunicarea şi promovează atitudinile şi comportamentele pozitive (conform culturii organizaţionale);
 • să manifeste atitudini şi calităţi personale pozitive, care facilitează comunicarea: ascultarea activă, refelectarea, parafrazarea, sumarizarea, empatia, toleranţa, etc.);
 • să utilizeze eficient instrumentele de comunicare scrisă: „memo”, agendă de lucru – „to do list”, „meeting list”, „meeting minute”, proces verbal, raport, etc.);
 • să îşi identifice propriul stil de comunicare şi pe cel al interlocutorilor;
 • să conştientizeze avantajele şi dezavantajele fiecărui stil de comunicare (inclusiv cel personal);
 • să cunoască modalităţile prin care îşi pot îmbunătăţi propriul stil de comunicare;
 • să-şi armonizeze propriul stil de comunicare cu cel al interlocutorului în vederea prevenirii apariţiei neînţelegerilor, tensiunilor, conflictelor;
 • să identifice formele de comunicare agresiv-combativă (lipsa ascultării şi punerea întrebarilor retorice, concentrare asupra punctului personal de vedere şi ignorarea punctului de vedere al celuilalt, emiterea presupunerilor asupra punctului de vedere al celuilalt, exprimarea de opinii fixe şi puncte de vedere absolutiste, blamarea interlocutorului şi idealizarea personală, tăinuirea propriilor îndoieli, incertitudini, confuzii, temeri, nevoi, ineficienţe) şi să le transforme în forme pozitive de comunicare;
 • să utilizeze tehnici de negociere şi de rezolvare a conflictelor constructive, de tipul „câştig – câştig”;
 • să identifice şi să optimizeze stilul personal de rezolvare a conflictelor;
 • să utilizeze eficient şi în acord cu procedurile instrumentele de delegare a sarcinilor şi responsabilităţii;
 • să aleagă canale şi forme de comunicare optime în vederea diminuării discrepanţelor dintre obiectivele managementului şi sarcinile sectorului executiv, precum şi în vederea imbunătăţirii comunicării între departamente.


2. Managementul obiectivelor

   Structura curs:

  • Tehnica si strategie
  • Caracteristicile unui obiectiv bine definit
  • Planificare şi realizare
  • Implementare, urmarire si feedback

Durata: 12 ore / 2 zile

  Beneficiarii vor fi capabili:

 • să recunoască şi să definească obiective, utilizând termeni concreţi, specifici, comportamentali;
 • să transforme obiectivele bine definite în acţiuni şi comportamente concrete – sarcini de lucru;
 • să planifice şi să urmărească execuţia activităţilor, sarcinilor de lucru derivate din analiza obiectivelor definite;
 • să identifice resurse, condiţii restrictive şi obstacole ce intervin în implementarea unor obiective profesionale specifice;
 • să genereze indicatori de performanţă cantitativi şi calitativi pentru obiectivele definite;
 • să evalueze gradul de îndeplinire a obiectivelor prin raportarea sarcinilor de lucru la indicatorii de performanţă corespunzători;


3. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale

   Structura curs:

  • Recunoaşterea, identificarea şi exprimarea emoţiilor
  • Tipologii ale emoţiilor
  • Funcţiile emoţiilor în activitatea profesională şi viaţa personală
  • Relaţia emoţie – cogniţie – comportament – atitudine
  • Furia şi managementul stărilor afective negative
  • Controlul cognitiv
  • Relaţia inteligenţă emoţională – reuşită personală (socială, profesională)
  • Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei emoţionale :

Durata: 18 ore / 3 zile.

  Beneficiarii vor fi capabili:

 • să recunoască şi să denumească emoţiile personale complexe;
 • să-şi exprime emoţiile utilizând modalităţi acceptate social şi în acord cu cultura organizaţională;
 • să analizeze, să înţeleagă şi să utilizeze informaţiile de natură emoţională în vederea îmbunătăţirii relaţiilor cu cei din jur şi a performanţei în muncă;
 • să utilizeze instrumente de analiză şi control a stărilor emoţionale;
 • să dezvolte şi să utilizeze abilităţi de control al furiei şi emoţiilor negative;
 • să utilizeze tehnicile de reglare şi dezvoltare emoţională în vederea îmbunătăţirii procesului decizional, a relaţiilor cu ceilalţi, a perfomanţei în muncă şi calităţii vieţii personale;


4. Managementul grupurilor

   Structura curs:

  • Grupul (definire, caracteristici, tipuri)
  • Interacţiunea dintre rolurile personale şi rolul profesional
  • Dinamica de grup (cooperare, competiţie, conflict)
  • Luarea deciziilor în grup
  • Interrelaţionare – utilizarea indicatorilor socio-afectivi.
  • Pattern-uri disfuncţionale de relaţionare – tehnici de corectari şi optimizare
  • Leadership şi managementul schimbării

Durata: 18 ore / 3 zile.

  Beneficiarii vor fi capabili:

 • să definească şi să caracterizeze ceea ce numim „grup”;
 • să definească rolurile din cadrul grupului (ex. lider, executant, liant, „ţap ispăşitor”,”oaia neagră” etc.);
 • să identifice şi să definească propriul rol în cadrul grupurilor din care face parte sub aspectul statusului, puterii de decizie, puterii de persuasiune, relaţiilor cu ceilalţi membri, etc.;
 • să evalueze gradul de compatibilitate dintre rolurile unei persoane din viaţa de zi cu zi si rolul profesional;
 • să utilizeze instrumente de observare şi consemnare a proceselor de grup (ex. grile de observaţie, tehnici sociometrice) în vederea cunoaşterii climatului din grup, calităţii comunicării, specificului relaţional, fenomenelor negative (ex. marginalizarea, polarizarea, etc.);
 • să identifice schemele de interrelaţionare de la nivelul grupului, în scopul corectării celor disfuncţionale şi consolidării celor benefice;
 • să identifice şi să corecteze distorsiunile specifice grupurilor (ex. eroarea de atribuire: tendinţa de a supraevalua performanţele membrilor grupului şi minimiza, discredita realizările celor din afara grupului) în scopul creşterii capacităţii de relaţionare dintre grupuri;
 • să utilizeze indicatorii socio-afectivi în vederea optimizării imaginii de sine a membrilor grupului, creşterii coeziunii grupului şi implicit a performanţei;
 • să-şi dezvolte abilităţile de luare a deciziilor în grup, de delegare a responsabilităţilor şi sarcinilor în cadrul grupului;
 • să promoveze la nivelul grupului stilurile de conducere care promovează performanţa organizaţională, ţinând cont de specificul grupului (nevoi, obiective, valori, structură relaţională, etc.)


5. Evaluare de personal

    Structura curs:

   • Evaluarea personalului – necesitate şi constrângeri
   • Instrumente de recrutare şi selecţie
   • Sisteme de evaluare organizaţională
   • Managementul carierei

Durata: 12 ore / 2 zile

  Beneficiarii vor fi capabili:

 • să conştientizeze avantajele şi constrângerile proceselor de evaluare de personal;
 • să analizeze şi evalueze rezultatele profesionale pe baza indicatorilor de performanţă obiectivi;
 • să folosească instrumente obiective de măsurare a performanţei în muncă;
 • să utilizeze corect şi eficient instrumentele de selecţie şi evaluare profesională individuală / organizaţională;
 • să identifice dimensiunile psihologice, atitudinile şi comportamentele relevante pentru performanţa în muncă;
 • să identifice nevoile de instruire, training şi dezvoltare personală în vederea realizării planurilor de carieră în acord cu obiectivele companiei şi motivaţiile angajaţilor;
 • să utilizeze eficient tehnicile de motivare şi fidelizare în vederea scăderii fluctuaţiei de personal, creşterea randamentului în muncă şi satisfacţiei profesionale.


6. Selectie si Recrutare de personal

   Structura curs:

  • Schimb de valori
  • Recrutare
  • Selectie
  • Profile
  • Tehnici de interviu

Durata: 12 ore / 2 zile

  Beneficiarii vor fi capabili:

 • să inteleaga motivatiile angajatorului si aplicantilor
 • să controleze procesele se recrutare si selectie
 • să realizeze profilele aplicantilor de care au nevoie
 • să gestioneze interviurile
 • să identifice aplicantii potriviti pentru postul cautat si sa evalueze gradul real de interes si timul estimat pe care aplicantu e dispus sa il dedice jobului solicitat


7. Cursuri pentru accesarea fondurilor structurale

Fondurile structurale sunt instrumente de finatare cu un proces de functionare continuu. Daca afacerea dumneavoastra urmareste extinderea sau aveti multiple proiecte in perspectiva este indicat sa aveti o echipa de proiect care sa aibe capacitatea de a obtine finantarea proiectelor dumneavoastra si sa faca managementul de proiect pe perioada implementarii.Alcat Consulting poate pregati o astfel de echipa chiar in cadrul unui proiect de finatare

 • programe de investitii
 • politici europene
 • project management